אודות עיונים במנהל ובארגון החינוך

עורך: פרופ' אביהו שושנה, אוניברסיטת חיפה

מטרת כתב העת עיונים במינהל ובארגון החינוך היא לפרסם ולהפיץ ידע בתחומי המינהל והארגון במוסדות חינוך ובסביבות חינוכיות. בכך מהווה כתב העת גשר בין חוקרים באקדמיה לבין אנשי מעשה ומקבלי החלטות. 

הנושאים בהם עוסק כתב העת:
• מבנים ארגוניים של מוסדות חינוכיים
• היבטים במנהיגותו של מנהל בית הספר
• התנהגות ארגונית של מורים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים במוסדות חינוכיים
• הכשרת מנהלי בתי ספר ופיתוחם המקצועי
• ניתוח מדיניות ורפורמות חינוכיות שהושקו בארץ ובעולם
• אקלים ותרבות בית-ספריים
• היבטים ארגוניים של קבוצות עבודה